WSPOMINKI Z WYGRANEJ REWOLUCJII HIPPISOWSKIEJ WITAJ W i4 REICH BROWN SUGAR NRD

CZOŁEM DRUGGERZY. TUTAJ NADAJE KRZYWY Z CUDOWNEJ MELINY . PAMIĘTAJCIE BODAJŻE 26 KWIETNIA ZMIENIŁEM JEDNYM ULTRASONOWYM STrzAŁEM SYTUACJE NA CAŁEJ SZACHOWNICY W EUROPIE I USA . OKOŁO 15 MINUT TYLE ZAJĘŁO TO PRZEDWOJENNEMU POLSKIEMU PROCESOROWI KTÓRY MAM W GŁOWIE KTÓRY I TAK JEST LEPSZY NIŻ DZISIEJSZE KABY LAKE BO POLSKA PRZEDWOJNĄ MIAŁA NAJSILNIEJSZĄ NA ŚWIECIE LOGIKĘ kTÓRA W LWOWIE KWITŁA. A LWÓW ZNÓW NASZ KOCHANI . OLEK dOSTAŁ STOŁEK W GRU I MOŻE TERAZ TRYUMFALNIE WJECHAĆ DO LWOWA GDZIE POLACY NA UCHODZTWIE PRZYGOTOWALI BY DLA NIEGO PRAWDZIWIE POLSKIE LWOWSKIE DANIA I KUCHNIE KTÓRE CAŁE KRESY W TEJ CHWILI ODCIĘTE od NAS INFORMACYJNO-MEDIALNIE LECZ OLEK JUŻ ZAGRA TĄ KARTĄ I ZNAJDZIE DZIĘKI RAZWIedCE WSZYSTKO CO WIADOMO O kReSOWIAKACH – TECZKI PÓJDĄ DO PIECA BO NASZYCH LUBIMY KRYĆ I TO OZNACZAĆ BĘDZIE ZJEDNOCZENIE CAŁEJ POLONII NA KRESACH DO UZYSKANIA MOŻLIWIE NAJSZERSZEJ AUTONOMII I POCZĄTKU PROCESU BYĆ MOŻE PRZYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH STARYCH POLSKICH ZIEM NA UKRAINIE KTÓRA JEST ROZDARTA I MOŻE W TYM CAŁYM ZAMIESZANIU PRZYZNA NAM JAKIEŚ TERENY W RAMACH NAPRAWY PORZĄDKU POJAŁTAŃSKIEGO I BEZPRAWNYM DECYZJOM TYRANA TAKIEGO JAK STALIN KTÓRY WPROWADZIŁ CO PRAWDA SWÓJ PORZĄDEK LECZ BYŁ ON NASTAWIONY NA MAXYMALIZACJE TERRORU gdzIE DOSZŁO DO EKSTeRMINACJII WIĘKSZOŚCI polSKIEJ INTELIGENCJII ,KTÓRA ZOSTAŁA RĘKĄ STALINA I ŻYDokoMUNY Z KTÓRĄ TrzYMAŁ WYMORDOWANA W KATOWNIACH UB A TEKŻE W KATYNIU .KATYŃ MA BYĆ PIErwsZYM ŚWIĘTEM WSZYSTKICH PLEMION SŁOWiAŃSKICH GDZIE MAJĄ SIĘ SŁOWIAŃSKIE NARODY POCHYLIĆ NAD NIEBEZPIECZEŃSTWEM TOTALITARYZMU i SKALI stalINOWSKIEGO TERRORU NA KTÓRY TAKŻE ROSJANIE WYDALI ZGODĘ CO NIEKTÓRZY Co jEsT ZBRODNIĄ NA NAjlEPSZYCH Z NAS CZYLI PRAdAWNYCH LACHACH KTÓRZY STANOWILI O POTĘDZĘ CAŁEJ SŁOWIAŃSZCZYZNY ,KTÓRA DZIŚ JEST KOMPLETNIE SKATOLICZONA GDZIE JEST BIAŁE ŚWIATŁO ŻEBY WIELKI WSCHÓD POGAŃSKI WALCZYŁ Z CHRZEŚCIJAŃSTweM KTÓRE ZAINFEKOWAŁO W DODATKU NASZ ORGANIZM KTÓRY CO ZAŚWIADCZAM SWOJĄ KRZYWĄ OsoBĄ MA SIŁY I MA woLĘ BRAKUJE TYLKO ŚRODKÓW I NARZĘDZI .POLSKA MA SIŁĘ I MY JĄ WIdzIMY NA WIECACH ,NA MARSZACH ,NA BOISKACH SPORTOWYCH ,WŚRÓD KIBICÓW ORAZ NARodOWCÓW ktÓRZY JAKO ONR NAJWIĘKSza POLSKA NADZIEJA NARODoWA STAŁA siĘ ZAINfeKOWANA PRZez JEDNEGO KSIĘDZa KTÓRY POKAZAŁ NASZYM CHŁOPAKOM ALE NIE TakIM GŁUPIM TYLKO NOWEj raZWIEDCE KOCHANI. ONR NIE jest TAKI GŁUPI ŻEBY DAŁ SIĘ PRZeKONAĆ PRoSTYM CHWYTOM RETORYCZNYM KTÓRE MAJĄ PODKrEŚLIĆ PATOS i przYPODOBAĆ SIĘ Z grypSA NARodoWEJ BAJERze KTÓREJ SIĘ NAUCZYŁ A KTÓRĄ PRZEMYCIŁ NA NASZE WIEce JAK JAKIŚ SZCZUR JAK ROBAK JAK PASOŻYT ŻEBY wmAWIAĆ NAM ŻE MUSIMY PRZEd KIMKOLWIEK KLĘCZEĆ NAWET PRZEd BOGAMI . TO MY LECHICI JESTEŚMY BOGAMI PANIE KSIĘŻULINO MIĘDLARZe kŁAMCO UrZĘDU KŁAMstwA ,KŁAMCO ŻYWY KŁĄMCO CO CHCE NAM ZASZCZEPIĆ PRZYWIĄZANIE DO RZEKOMYCH KORZENI KTÓRE KOŚCIÓŁ UwaŻA ZA CHRZEŚCIjaŃSKIE ,GDZIE KŁAMIĄ MÓWIĄC ŻE DOPIERO ZA MIESZKA I 966 POWSTAŁO POLSKIE PAŃSTWO . OTÓŻ ULEGLIŚMY NATUralNEJ WASALIZACJI i MARGINALIZACJII w POrÓWNANIU bogATSZYM ZACHODEM GDZIE NIEMCy bYŁY SZCZUTE PRZEZ WATYKAN i PODsyCANO wzaJEMNE ANTAGONIZMY ORaZ NIENAWIŚĆ MIĘDZY NIEmcAMI A POLAKAMI KTÓRZY BYLI dezINForMOWaNI przez SIaTKĘ szpIegowskĄ waTYKAŃSKICH AGENTÓW w SUtaNNACH SPEŁNIAJĄCYCH takŻE ObowiĄZKI KAPŁĄNA ,LUDZI KSZTaŁCONYCH NA NAJLEPSZYcH EUroPEJSKICH UNIWErsytetACH KTÓRZY MIELI BYĆ BRONIĄ JEZUsa KTÓRY PO TRUPACH ZOSTANIE UroCZYŚCIE ZawIeSZONY W KAŻDYM MIEŚCIE GDZIE MA NA KILKU ULICACH wIsIEĆ WielKI krZYŻ i KAPLICZKI MARYJNE A kOŚCIOŁY mAJĄ BYĆ WSZĘDZIE. DZISIAJ NASI KOCHANI BRACIA TO WIEMY ŻE KOŚCIÓŁ DZIałA JAK NIEWIDOCZNY. NIE ZDRADZAJĄ ONI SWOICH PLANÓW ALE MOGĄ u NAS WYWOŁAĆ wojnĘ DoMOWĄ z iNSPIraCJI KOŚCIOŁA I MOŻLiwoŚCI UŻYCIA MANIPULACJII POŚREdNiCH I BEZPOŚREDNich MAJĄC TAKŻE NOWOCZESNE wpŁYWy tAKŻE W MOSADZIE ORaZ TAM GDZIE KOŚCIÓŁ ma kASĘ ,GDZIE KORUMPUJE SIĘ by ZROBIĆ RUCH ,ONI MOGĄ MIEĆ I MAJĄ BARDZO DUŻĄ WŁADZĘ W POlscE GDZIE JUŻ JESt reiCH. ALE TU MAMY OFICJALNIE Z REICHSTAGU WYSŁAĆ PROŚBĘ O OFICJALNE ZARZUCENIE KONKORDATU PRZEZ PREZYDENTA DUDĘ KTÓRY MA SZANSĘ DOSTAĆ PLUSa NA LEKCJII SIEKIERY.

PANIE DUDA !!! GŁOWA DO GÓRY I STOICKI SPOKÓJ . SŁOWIANIE SIĘ O NAS MARTWIĄ BO NIKT NIE jest TAK SKLERYKALIZOWANY JAK MY – MAMY KOMPLETNIE PRZEJEbANE czy PAN TEGo NIE WIDZI ??? ONI metODYcZNIE MIESIĄC W MIESIĄC ,TYDZIEŃ W TYDZIEŃ POCHŁANIAJĄ OFIARY MŁODYCH NIELETNICH MAŁYCH ISTOT KTÓRE STANOWIĄ DLA NICH ZakĄSKĘ W ZAKUSACH SEXUALNYCH KTÓRE SĄ WŚRÓÐ WIĘKSZOŚCI DUCHOWIEŃSTWA KATOLICKIegO I PEWNIE TEŻ PRAWOSŁAWNEGO ZWYRODNIENIEM KTÓRE ZUPEŁNIE ZMIENIA IM PSYCHIKĘ gdzIE MAJĄ WCIĄŻ OKAZJE I wIDZĄ MAŁE BEzbrONNE DZIECI DO KTÓRYCH CZUJĄ OD 2000 LAT PANIE. TO NIE OD DZISIAJ TO ICH ŚWIĘTA TradYCJA TEgo NIGDY SAMI NIE ruSZĄ Bo WIEDZĄ ŻE SeKTA PedofiLSKA JEST NAJSILNIEJSZA W WATYKANIE I W POLSCCE TEŻ JEST BARDZO SILNA. TUtaJ NAJMNIEJ SIĘ O tYM MÓWI I UCISza siĘ WszYSTKO. TUtaj ROBIĄ co CHCĘ. NA ZACHODZIE KAŻDY PRZyPAdeK UJAWNIAJĄ W MEDIACH i tO JEST UCzcIWOŚĆ ,WOLNOŚĆ SŁOWA. TUTaJ W POlSCE KAŻDY TAKI PRZYPADEK SIĘ TUSZUJĘ I DziENNIKAŻE MAJĄ PrIkaZ NIE ZaGLĄDAĆ ducHOWIEŃSTwU w rOZPORKI. MUSIMY WIEDZiEĆ ŻE JAHWE JEST MŁDOSZYM ŻYDOWSKIM BOŻKIEM ,ANALOGICZNĄ INKARNAcjĄ boLKA – LECHA WAŁĘSY – ŻE JAHWE JEST JEDNAK TAKIM TROCHĘ FAŁSZYwyM BOGIEM BO NALEŻY DO ŻYDOWSKIEGO PLEMIENIA Z KTÓREGO TYLKO JEdEN DOBRY JEZUS PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT I to 2000 LAT TEMU . JAKI OJCIEC TAKI SYN. ADOLF UWAŻAŁ ŻE JEZUS BYŁ ARYJCZYKIEM

A omnismoriar1

Przećpałem pół życia tworząc ,filozofując i poznając antyk 72 1090 2590 0000 0001 2286 6079

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *